Zarządzanie czasowe

Zarządzanie czasowe, czyli objęcie funkcji zarządczych firmy na czas wprowadzania zmiany (interim management)

CEL: poprawa efektywności wybranych procesów biznesowych (re-engineering), bądź restrukturyzacja przedsiębiorstwa. W trakcie realizacji usług specjaliści Managers Group obejmują kluczowe stanowiska menedżerskie w firmie Klienta, aby zapewnić szybkie i efektywne wdrożenie wspólnie wypracowanych koncepcji działania. Nasze bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie poprzedzone jest etapem kompleksowej analizy i diagnozy bieżącej sytuacji firmy Klienta, w celu wypracowania optymalnego planu rozwoju.

Co to jest Interim Management

Nazwa ta oznacza zarządzanie czasowe w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Kadra Managers Group obejmuje konkretne stanowiska dyrektorskie lub zarządcze w przedsiębiorstwie na ściśle określony czas, celem wykonania natychmiastowego wsparcia operacyjnych lub strategicznych procesów zarządzania w firmie.

Dlaczego tymczasowe?

Formuła kontraktu opartego o zasadę „interim management” zakłada ściśle określony okres pracy eksperta na wyznaczonym stanowisku kierowniczym. Czas pracy wyznacza termin osiągnięcia zakładanego celu restrukturyzacji firmy lub budowy wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Co jest naszym kluczowym zadaniem?

Kadra kierownicza oraz zespół złożony z doświadczonych interim managerów realizuje projekty zarządzania zmianą przedsiębiorstwa. Efektem tak wdrożonego programu będzie istotna poprawa pozycji ekonomiczno-finansowej, odbudowa kapitałów własnych, znaczne obniżenie kosztów operacyjnych działalności oraz wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Jakie są nasze techniki pracy?

W szeregu przypadków kadra Managers Group rozpoczyna pracę od wykonania:

 

  • audytu finansowo-operacyjnego spółki
  • oceny systemu zarządzania kadrami,
  • oceny polityki cenowej i kosztowej,
  • oceny używanego systemu rachunkowości zarządczej, oraz stosowanych platform IT

 

Równolegle badane są centra produktowe, polityka marketingowa i systemy logistyczne dostaw.

Co jest efektem końcowym, realizowanym wg formuły „interim management”?

Dążeniem ekspertów Management Group jest opracowanie dla przedsiębiorstwa wieloletnich programów budowy aktywnych sił sprzedażowych, optymalizacja portfela produktów, wdrożenia operacyjnego systemu informacji zarządczej oraz systemu kompleksowej redukcji kosztów operacyjnych zarządzanego przedsiębiorstwa lub jego grupy kapitałowej.

Jakie są symptomy kryzysu?

Ewidentnymi objawami kryzysu są:

 

  • Pogorszenie się płynności finansowej firmy, kłopoty w terminowym regulowaniu zobowiązań
  • Zmniejszająca się sprzedaż
  • Zmniejszająca się zyskowność
  • Pogarszająca się marża

Kiedy zwrócić się o pomoc?

Jak najszybciej od wystąpienia objawów kryzysu. Im szybciej podjęte zostaną działania naprawcze, tym mniejsze mogą być koszty restrukturyzacji.

Copyright © 2018 Managers Group MA Sp. z o. o.